Черниговская областная федерация рыболовного спорта

Статут

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА
ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО
СПОРТУ»
(нова редакція)

м. Чернігів 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ» (далі – ГО «ЧОФРС») є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.
1.2. Повне найменування Організації:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ».
1.3. Скорочене найменування Організації:
українською мовою –  ГО «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ РИБОЛОВНОГО СПОРТУ».
1.4. ГО «ЧОФРС» у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності ГО «ЧОФРС» є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ГО «ЧОФРС» у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
1.5. ГО «ЧОФРС» є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.   ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГО «ЧОФРС»

2.1. Діяльність ГО «ЧОФРС» має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.
2.2. ГО «ЧОФРС» набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. ГО «ЧОФРС» може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.
2.3. З моменту державної реєстрації ГО «ЧОФРС» має виключне право на використання свого найменування.
2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань ГО «ЧОФРС» у встановленому чинним законодавством порядку має право:
2.4.1. Здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань ГО «ЧОФРС».
2.4.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та обов’язки.
2.4.3. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.
2.4.4. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2.4.5. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян,  надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.
2.4.6. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності ГО «ЧОФРС»; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу.
2.4.7. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.8. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю ГО «ЧОФРС», із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.
2.4.9. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання.
2.4.10. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) ГО «ЧОФРС» та сприяє її досягненню.
2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законом, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя.
2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади чи органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності ГО «ЧОФРС», що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової інформації.
2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.
2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань ГО «ЧОФРС».
2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.
2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів ГО «ЧОФРС» та її партнерів.
2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.
2.6. ГО «ЧОФРС» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном.   ГО «ЧОФРС» не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями ГО «ЧОФРС», за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

3. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ЧОФРС»

3.1. Основною метою  діяльності ГО «ЧОФРС» є розвиток риболовного спорту в м. Чернігові та Чернігівській області, захист законних інтересів її членів.
3.2. Для виконання поставленої мети ГО «ЧОФРС» у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює такі завдання:
3.2.1. Сприяє розвитку риболовного спорту та аматорського рибальства, підвищенню ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формування здорового способу життя.
3.2.2. Сприяє залученню до співпраці державних, громадських, профспілкових, комерційних та інших організацій, діяльність яких спрямована на комплексне вирішення проблем вдосконалення форм і методів розвитку спортивного та аматорського рибальства.
3.2.3. Здійснює пропаганду охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, правил і норм аматорського і спортивного риболовства.
3.2.4. Сприяє здійсненню заходів боротьби з браконьєрством та забрудненням промисловими відходами природного середовища.
3.2.5. Сприяє здійсненню заходів по охороні та відновленню рибних запасів;
3.2.6. Сприяє популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров’я громадян.
3.2.7. Сприяє підвищенню спортивної та професійної майстерності спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців риболовного спорту.
3.2.8 Сприяє вивченню всесвітнього досвіду та співробітництво з аналогічними організаціями за кордоном; сприяння розвитку ділових зв’язків ГО «ЧОФРС» та її членів із зарубіжними організаціями.
3.2.9. Сприяє виконанню програм і планів підготовки до виступу збірних команд і окремих спортсменів у місцевих, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
3.3. ГО «ЧОФРС» в установленому порядку:
3.3.1. Розробляє календар спортивних заходів і положень про змагання;
3.3.2. Вносить пропозиції щодо вдосконалення розвитку риболовного спорту до органів виконавчої влади Чернігівської області.
3.3.3. Організовує і проводить спортивні змагання, навчально-тренувальні збори, спортивні та культурно-спортивні заходи для членів Федерації та запрошених іноземних команд, спортсменів і фахівців, приймає участь в матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні цих заходів.
3.3.4. В межах своїх повноважень аналізує і підводить підсумки розвитку риболовного спорту, сприяє організації роботи з підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців риболовного спорту.
3.3.5. Створює робочі органи-комітети, комісії тощо для виконання своїх статутних завдань.
3.3.6. Розповсюджує інформацію про свою діяльність та пропагує свої цілі та досягнення.
3.3.7. Засновує засоби масової інформації, видає методичну, довідкову, інформаційну та іншу продукцію з питань розвитку риболовного спорту через створені видавництва.
3.3.8. Організує виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Федерації.
3.4. Для досягнення мети та виконання основних завдань ГО «ЧОФРС» в порядку, встановленому діючим законодавством, має право:
3.4.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права. Брати участь у будівництві та експлуатації риболовно-спортивних баз та споруд.
3.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у органах державної влади та місцевого самоврядування, органах правосуддя, організаціях, установах і підприємствах, їх об’єднаннях.
3.4.3. Здійснювати придбання, закріплення (оренду) рибальських угідь, зариблення водоймищ для здійснення тренувань спортсменів і проведення спортивних змагань серед членів федерації
3.4.4. Створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей та завдань.
3.4.5. Засновувати або вступати у міжнародні спілки (союзи, асоціації і т. ін. ), укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян, а також набувати в них членство.
3.4.6. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.
3.4.7. Вносити пропозиції до органів влади і управління з питань врегулювання захисту та відновлення рибних та тваринних ресурсів України.
3.4.8. Встановлювати і розвивати  ділові контакти зі спортивними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями як в Україні, так і за її межами.
3.4.9. На основі угод співпрацювати з іншими організаціями з риболовного спорту незалежно від форми власності щодо виступу спортсменів і тренерів в спортивних змаганнях різних рівнів які вони організують
3.4.10. Брати участь у громадському обговоренні проектів нормативно-правових актів.
3.4.11. Брати участь в організації та проведенні симпозіумів, конференцій, виставок, семінарів, конкурсів, лекторіїв для підвищення професійного рівня фахівців у сфері захисту та відновлення рибних та тваринних ресурсів України, та спортивної рибної ловлі.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГО «ЧОФРС»

4.1. Членство в ГО «ЧОФРС» є добровільним
4.2. Членами ГО «ЧОФРС» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають  Статут ГО «ЧОФРС» та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань ГО «ЧОФРС».
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у ГО «ЧОФРС». Належність чи неналежність до ГО «ЧОФРС» не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
4.4. Прийом у члени ГО «ЧОФРС» здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Президії ГО «ЧОФРС», яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Президія ГО «ЧОФРС» має право відмовити у прийнятті особи в члени ГО «ЧОФРС». Президія ГО «ЧОФРС» має право делегувати право прийняття в члени ГО «ЧОФРС»  відокремленим підрозділам ГО «ЧОФРС» або іншим статутним органам.
4.5. Усі члени ГО «ЧОФРС» є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
4.5.1. До прав члена ГО «ЧОФРС» належить:
4.5.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів ГО «ЧОФРС», брати участь у всіх заходах, що проводяться ГО «ЧОФРС»;
4.5.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів ГО «ЧОФРС»;
4.5.1.3. звертатися до органів ГО «ЧОФРС» з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю ГО «ЧОФРС», одержувати відповіді;
4.5.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів ГО «ЧОФРС», подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Конференціях;
4.5.1.5. одержувати інформацію з питань діяльності ГО «ЧОФРС»;
4.5.1.6. звертатися до органів ГО «ЧОФРС» за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
4.5.1.7. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в ГО «ЧОФРС» до прийняття рішень з цих питань;
4.5.1.8. вільно виходити з ГО «ЧОФРС» за власною письмовою заявою.
4.5.2. Члени ГО «ЧОФРС» зобов’язані:
4.5.2.1. дотримуватись положень Статуту ГО «ЧОФРС»;
4.5.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;
4.5.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Президією ГО «ЧОФРС»;
4.5.2.4. сприяти здійсненню завдань ГО «ЧОФРС»;
4.5.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться ГО «ЧОФРС».
4.6. Членство в ГО «ЧОФРС» припиняється у випадках:
4.6.1. виходу із ГО «ЧОФРС» за власним бажанням – шляхом подання відповідної заяви Президії ГО «ЧОФРС»
4.6.2. виключення із ГО «ЧОФРС», за рішенням Президії, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням ГО «ЧОФРС», або якщо член втратив зв’язок із ГО «ЧОФРС» без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
4.6.3. смерті члена ГО «ЧОФРС».
4.7. Підстави для виключення з членів ГО «ЧОФРС»:
–   порушення вимог Статуту;
–   неучасть в діяльності ГО «ЧОФРС» особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
–   несплати членських внесків протягом останнього року.
4.8. Питання про виключення вирішується Президією ГО «ЧОФРС», більшістю голосів її членів.
4.9. Член ГО «ЧОФРС» не має права голосу при вирішенні Конференцією ГО «ЧОФРС» питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і ГО «ЧОФРС».

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГО «ЧОФРС»

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Конференція ГО «ЧОФРС», Президія ГО «ЧОФРС»: Президент ГО «ЧОФРС», Віце-Президент ГО «ЧОФРС»  та  Секретар ГО «ЧОФРС».
5.3. Конференція ГО «ЧОФРС»   (далі – Конференція) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Конференцією до компетенції Президії.
5.3.1. У засіданні Конференції  беруть участь її члени (особисто, або через уповноважених працівників). Кожний член ГО «ЧОФРС»  має один голос. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутньо не менше половини членів ГО «ЧОФРС» .
5.3.2. Чергова Конференція скликається Президією щорічно. Конференція розглядає питання, винесені на їх розгляд Президією, Президентом ГО «ЧОФРС», а також членами Організації.
5.3.3. Позачергова Конференція скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси ГО «ЧОФРС» Президією ГО «ЧОФРС», а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.
5.3.4. Не менш як 1/4 частина членів  членів ГО «ЧОФРС» мають право ініціювати перед Президією скликання позачергової Конференції. Якщо вимога членів ГО «ЧОФРС» про скликання Конференції не виконана, ці члени мають право самі скликати Конференцію.
5.3.5.  До виключної компетенції Конференції  належить вирішення наступних питань:
5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності ГО«ЧОФРС», затвердження її планів та звітів про їх виконання.
5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів ГО«ЧОФРС», відомостей про ГО«ЧОФРС».
5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів ГО«ЧОФРС».
5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності ГО«ЧОФРС».
5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
5.3.5.6. Обрання Президії ГО«ЧОФРС» та відкликання Президії, або окремих членів Президії.
5.3.5.7. Обрання та відкликання Президента ГО «ЧОФРС», Віце-Президента ГО «ЧОФРС» та  Секретаря ГО «ЧОФРС»
5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.6. Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість від числа присутніх учасників Конференції. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Конференції  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих учасників Конференції.
5.3.7. Конференції приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління ГО «ЧОФРС»  та членів ГО «ЧОФРС». Рішення, прийняті Конференцією, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Конференцією.
5.3.8. Головує на засіданнях Конференції  особа з числа членів, обрана Конференцією. Хід Конференції протоколюється. Протоколи засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, який обирається Конференцією, підписуються Головою і секретарем Конференції.
5.4. Президія ГО «ЧОФРС» є керівним органом ГО «ЧОФРС»  на період між Конференціями, обирається терміном на 4 роки та  виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.4.1. Президія підзвітна Конференції  і організовує виконання її рішень. Президія діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Головою Президії є Президент ГО «ЧОФРС».
5.4.3. Структура Президія, її склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Конференцією. Члени Президії є підзвітними Конференції і несуть відповідальність перед ними за діяльність ГО «ЧОФРС» та належне виконання своїх посадових обов’язків. Президія звітує перед членами ГО «ЧОФРС» про свою діяльність на черговій Конференції ГО «ЧОФРС».
5.4.4. До компетенції Президії відноситься:
5.4.4.1. ГО «ЧОФРС» виконання рішень Конференції.
5.4.4.2. Скликання Конференції та формування її порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Конференції та підготовка проектів рішень з цих питань до Конференції.
5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Конференції щодо визначення основних напрямків діяльності ГО «ЧОФРС» затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності ГО «ЧОФРС» .
5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності ГО «ЧОФРС» та заходів, необхідних для їх виконання;
5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Конференції членів ГО «ЧОФРС».
5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності ГО «ЧОФРС», в тому числі про залучення і використання коштів і майна ГО «ЧОФРС»; звітів з виконання програм та проектів ГО «ЧОФРС» та подає їх на затвердження Конференції.
5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції.
5.4.5. Головує на засіданнях Президії Президент ГО «ЧОФРС».
5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Президії, вирішуються колегіально на засіданнях Президії. Президія проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом ГО«ЧОФРС», але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Президії повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Президентом ГО «ЧОФРС» на вимогу третини членів Президії. Засідання Президії є правомочним за умови присутності не менше половини його членів.
5.4.7. Кожен член Президії може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Президії.
5.4.8. Рішення Президії приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Президії має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Президента ГО «ЧОФРС».
5.5. Засідання керівних органів ГО «ЧОФРС»  (Конференції, Президії) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Президія ГО «ЧОФРС»  та повідомляє членів ГО «ЧОФРС»  не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Конференції, Президії ) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.6. Президент ГО «ЧОФРС» здійснює оперативне управління справами, майном та коштами ГО «ЧОФРС»  в межах, встановлених даним Статутом, Конференцією та Президією і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.6.1. Президент ГО «ЧОФРС»  обирається та звільняється Конференцєю раз на чотири роки, є підзвітним Конференції та підконтрольним Президії ГО «ЧОФРС»  і вправі вносити на розгляд Конференції та Президії ГО «ЧОФРС»  пропозиції з будь-якого аспекту діяльності ГО «ЧОФРС».
5.6.2. Президент ГО «ЧОФРС»:
5.6.2.1. Діє від імені ГО «ЧОФРС»  без довіреності та представляє ГО «ЧОФРС»  у її стосунках з іншими особами.
5.6.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи ГО «ЧОФРС».
5.6.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності ГО «ЧОФРС».
5.6.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників ГО «ЧОФРС», застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників ГО «ЧОФРС».
5.6.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна ГО «ЧОФРС», укладає та підписує від імені ГО «ЧОФРС»  господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені ГО «ЧОФРС».
5.6.2.6. Організовує підготовку засідання Президії.
5.6.2.7. Вирішує інші питання діяльності ГО «ЧОФРС»  відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами ГО «ЧОФРС»  та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Президії та Конференції ГО «ЧОФРС».
5.6.2.8. Періодично, але не рідше ніж раз на чотири роки звітує про свою роботу та роботу Президії перед Конференцією ГО «ЧОФРС»  на черговій Конференції.
5.6.3. Звітування здійснюється на черговій Конференції. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів ГО«ЧОФРС».
5.6.4. Президент ГО«ЧОФРС»  може бути відкликаний з посади за рішенням Конференції до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
–   за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;
–   при неодноразовому порушенні вимог Статуту ГО «ЧОФРС»;
–   якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду ГО «ЧОФРС».
5.6.5. У разі, якщо Президент ГО «ЧОФРС»  не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Президії ГО «ЧОФРС»  скликає позачергову Конференцію для обговорення становища та питання про керівництво ГО «ЧОФРС».

6. НАГЛЯДОВА РАДА ГО «ЧОФРС»

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом ГО «ЧОФРС» і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності у випадку наявності більше десяти членів ГО «ЧОФРС».
6.2.  Наглядова рада є підзвітною лише Конференції ГО «ЧОФРС».
6.3. Персональний склад Наглядової ради затверджується Конференцією. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Президії чи Президентом ГО «ЧОФРС».
6.4. Наглядова рада обирається з числа членів ГО «ЧОФРС» в складі голови ради та двох членів ради строком на чотири роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Конференції ГО «ЧОФРС» члени Наглядової ради.
6.5.  До повноважень Наглядової ради належать:
–   внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів ГО «ЧОФРС»;
–   складання висновків про фінансову діяльність та використання активів ГО «ЧОФРС» до затвердження Конференцією річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів ГО «ЧОФРС»;
–   проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ГО «ЧОФРС»;
–   надання звітів перевірок та ревізій Конференції для прийняття відповідних рішень;
–   ініціювання скликання позачергової Конференції;
–   затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.
6.6.  Очолює Наглядову раду голова, який:
–   керує роботою Наглядової ради;
–   скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання.
6.7. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.
6.8. Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Президії ГО «ЧОФРС» з правом дорадчого голосу.

7. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ГО «ЧОФРС»  ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ГО «ЧОФРС» можуть бути оскаржені членом (членами) ГО «ЧОФРС».
7.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Президента ГО «ЧОФРС» можуть бути подані до Президії ГО «ЧОФРС» або винесені на розгляд Конференції.
7.3.Президія на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
7.4.Якщо Президія вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, вона передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Конференції, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
7.5.У разі незгоди із рішенням Президії щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Президії ГО «ЧОФРС» вони можуть бути оскаржені до Конференції.
7.6. Конференція на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу та матеріали і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.

8. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ГО «ЧОФРС»

8.1. ГО «ЧОФРС» у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
8.3. При здійсненні міжнародної діяльності ГО «ЧОФРС» користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
8.4. ГО «ЧОФРС»:
8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ГО «ЧОФРС»

9.1. ГО «ЧОФРС» може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами.
9.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Конференцією.
9.3. Філія ГО «ЧОФРС» є відокремленим підрозділом, що розташована поза місцезнаходженням ГО «ЧОФРС» та здійснює всі або частину функцій ГО «ЧОФРС».
9.4. Представництво ГО «ЧОФРС» є відокремленим підрозділом, що розташоване поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів ГО «ЧОФРС».
9.5. Керівники відокремлених підрозділів ГО «ЧОФРС» призначаються Конференцією і діють на підставі довіреності.
9.7. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Президії до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Конференцією ГО «ЧОФРС».

10. КОШТИ ТА МАЙНО ГО «ЧОФРС»

10.1. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності ГО «ЧОФРС» можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
10.2. ГО «ЧОФРС» самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
10.3. Майно ГО «ЧОФРС» складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів ГО «ЧОФРС», пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності ГО «ЧОФРС» відповідно до Статуту та законодавства.
10.4. Доходи (прибутки) або майно ГО «ЧОФРС» чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами ГО «ЧОФРС», працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.
10.5. Доходи (прибутки) та майно ГО «ЧОФРС» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ГО «ЧОФРС», реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
10.6. ГО «ЧОФРС» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. ГО «ЧОФРС»  не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями ГО «ЧОФРС», якщо інше не передбачено законом.
10.7. ГО «ЧОФРС» зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
10.8. Державний контроль за діяльністю ГО «ЧОФРС» здійснюється державними органами у порядку,  передбаченому законодавством України.
10.9. У разі припинення ГО «ЧОФРС» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами ГО «ЧОФРС», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ГО «ЧОФРС»

11.1. Порядок внесення змін до Статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів ГО «ЧОФРС» Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ЧОФРС»

12.1. Припинення діяльності ГО «ЧОФРС» здійснюється шляхом її ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску, в т. ч. за рішенням суду про заборону ГО «ЧОФРС») або реорганізації.
12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.
12.3. ГО «ЧОФРС» має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
12.4.Рішення про саморозпуск ГО «ЧОФРС»  приймається  Конференцією, якщо за це проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Конференції. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Президії здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.
12.5. У разі припинення ГО «ЧОФРС» (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи не можуть перерозподілятись між членами ГО «ЧОФРС», і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
12.6. Реорганізація ГО «ЧОФРС» здійснюється за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менш 3/4 учасників Конференції.
12.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності ГО «ЧОФРС» шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.